ဿွွ၁ ခုႏြစး၇ ဇနးနွါရီလတျငး ထုတး်ပနးသညး၈

page05_kazuo_morohoshi_tcm322-208191

Kazuo Morohoshi,
အလုပးအမႈေဆာငး နညး့ပညာဆိုငးရာ အၾကဵေပ့၇ ပုဵစဵဌာန၇ Toyota Techno Service Corporation

Toyota ကုမၸဏီႏြငးံ ဂ္ပနးတျငး ပုဵစဵထုတးလုပးမႈအတျကး အေရ့ႀကီ့ေသာ ေ်ပာငး့လဲမႈလုပးရနးအခ္ိနးတျငးKazuo Morohoshi သညး ပုဵစဵရ့ဆဲျသူ်ဖစးလာသညး၈ “ဂ္ပနးမြ ထုတးလုပးေသာ ကာ့မ္ာ့သညး ေစ့္ကျကးပျငးံလငး့မႈႏြငးံ ေလံလာမႈ မရြိေသ့မီက အခ္ဳိ့အစာ့ညီမြ္မႈ မရြိေပ”ဟု Morohoshi က ှ၆၃ွ ်ပညးံႏြစးမ္ာ့ကကာ့မ္ာ့ကိုဆိုလိုသညး၈ “ကၽျႏုးပးတို႓အတျကးမူ ကာ့တစးစီ့တျငး ရြိရမညးံ ပုဵသဏၭာနးကို နာ့လညးရနး အေရ့ႀကီ့သညး၈”

ေစ့္ကျကး်ပငးပသညး အလာ့အလာေကာငး့ကို မ္ာ့စျာ်ပသညး၈ အရငး့အ်မစးကိုသျာ့်ခငး့သညး သို႓မဟုတးျgenchi genbutsu, Toyota အာ့ ်ပနးလညး်ပဳ်ပငးရနး အဓိကအခ္ကး်ဖစး၊ ေအာငး်မငးမႈအတျကးလညး့အေရ့ပါေသာ အခ္ကး်ဖစးသညး၈

Toyota တျငး အလုပးလုပးေနဆဲမြာပငး Morohoshi သညး Illinois institute of Technology တျငး တစးႏြစးမြ္ အေမရိကနးလူမႈအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့ကို ေလံလာရနး Japan မြထျကးသျာ့သညး၈ U.S. ၌ ယဥးေက့္မႈႏြငးံ ေနထိုငးပုဵကိုဦ့စျာ ေဟာေ်ပာပို႓ခ္ခ္ကးမ္ာ့၇ စာအုပးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵပဲျမ္ာ့မြ သိရသညး၈ Morohoshi သညးတိုကး႐ုိကးထိေတျ႔မႈ်ဖငးံ အေနာကးတိုငး့၌ အ်ပဳအမူကိုသိသညး၈ America တချငးသို႓ လမး့ကိုအသုဵ့်ပဳ၊ သျာ့်ခငး့်ဖငးံ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာႏြငးံေသ့ငယးေသာခႏၶာကိုယးႏြငးံဆိုငးသညးံ အေသ့စိတးမ္ာ့ကို ေလံလာသညး၈ ဥပမာ၇ အေမရိကနးမ္ာ့၌ ေ်ခေထာကးသညး ပိုမိုႀကီ့ေသာေၾကာငးံ ကာ့ေ်ခနငး့ႀကီ့ရနးလိုအပးသညး၈ ဤအခ္ကးမ္ာ့သညး ပုဵစဵ်ဖငးံ အေရြ႔ႏြငးံအေနာကးယဥးေက့္မႈကို တစးစိတးတစးပိုငး့ေပါငး့စညး့်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ About Toyota_TOYOTA TRADITIONS_Challenges_5

Morohoshi သညး Japan သို႓်ပနးေသာအခါ၇ ယငး့၌အေတျ႔အၾကဵဳကို မြ္ေွကာ သူ၌ေတျ႔ရြိခ္ကး ထို့ထျငးအ်မငးကို သူ၌အလုပးထဲသို႓ ထညးံသျငး့သညး၈ ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့တျငး ေအာငး်မငးစျာရပးတညးႏိုငးရနး ဂ္ပနးပုဵစဵေရ့ဆဲျသူမ္ာ့သညး ယငး့တို႓၌ အတိုငး့အတာ၇ အက္ယးအွနး့ႏြငးံ လမး့စညး့မ္ဥး့အယူအဆမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသုဵ့သပးရနးလိုအပးေၾကာငး့သိလာသညး၈

America သို႓ Morohoshi ၌ ေနာကးတစးေခါကးခရီ့စဥးသညး ပို၊ႀကီ့မာ့ေသာ စိနးေခ၍မႈ်ဖစးသညး၈ Toyota ၌ပထမဆုဵ့ပုဵစဵေရ့ဆဲျသညးံ ဗဟိုကို U.S. တျငး Calty အ်ဖစး တညးေထာငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယငး့၌ ရညးမြနး့ခ္ကးသညး Toyota ထုတးကုနးမ္ာ့အာ့ နယးပယးသတးမြတးမႈကိုေက္ား၊ ေရာစပး်ပဳလုပး်ခငး့်ဖစးသညး၈ အစဦ့တျငးအထငးအ်မငးလဲျမူမ္ာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစး၊၇ ႏြစးဖကးစလုဵ့မြ စဥးဆကးမ်ပတး ႀကိဳ့ပမး့မႈေၾကာငးံ၇ ကျာဟမႈမ္ာ့ကို ပုဵစဵေရ့ဆဲျ်ခငး့်ဖငးံ ေပါငး့ကူ့သျာ့သညး၈ ႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့မြာပငး Toyota ၌ ေစ့္ကျကးရြယးယာမြာ ်မငးံတကးလာကာ United States တျငးလညး့ နာမညးရလာသညး၈ Calty သညး ရညးမြနး့ခ္ကး်ပညးံ သျာ့သညး၈

  • page05_photo1_tcm322-208192

    ှ၆၃၂ Corolla Van ပုဵုစဵေရ့ဆဲျေနေသာ Morohoshi ကို Tokyo်မိဳ႔လယးတျငး ှ၆၃၃ ခုႏြစးးကေတျ႓ရပဵု၈

  • page05_photo2_tcm322-208285

    Design Center တျငး အလုပးတာွနးစတငး်ခငး့ခဵရေသာ Morohoshi သညး ပထမဆုဵ့ Corolla clay models အာ့အမ္ာ့သို႓မ်ပမီၾကညးံ႐ႈ်ခငး့၈

“ကာ့ကို ပုဵစဵထုတးလုပး်ခငး့သညး လူအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တနးဖို့ထာ့ႏြစးသကး်ခငး့ႏြငးံ ယငး့တို႓၌ စိတးအေ်ခအေနတို႓ကိုယြကးလိမး၊ ပါွငးထညးံသျငး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး” ဟု Morohoshi က အေမ့အေ်ဖတစးခုတျငး မြတးခ္ကးခ္သညး၈

“ဤရာစုႏြစးမ္ာ့တျငး ထုတးကုနး်မငးံ အခ္ဳိ႔ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို နာ့လညးရနး အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ယုဵၾကညးသညး၈ ဆငး့သကးလာေသာအရငး့အ်မစးရြိ ယဥးေက့္မႈ၇ မညးသညးံရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ ထုတးလုပးသညးႏြငးံ မြတးမိရနးလျယးကူေသာ ဟနးပနးဆိုငးရာ နညး့ပညာအေထာကးအထာ့တို႓်ဖစးသညး၈ ယေန႓ ကမၻာံအႏြဵ႓ရြိ ပုဵစဵ ေရ့ဆဲျေသာဗဟိုမ္ာ့၌ ေက့္ဇူ့်ဖငးံ ကၽျႏုးပးတို႓သညး မညးသညးံယဥးေက့္မႈႏြငးံမြ္ ပတးသကးမႈမရြိသညးံ ကာ့ကို မိမိ၌ ႀကိဳ့ပမး့မႈ်ဖငးံ ထုတးလုပးႏိုငးသညး၈”

page05_photo3_tcm322-208286
Preview of the Corolla in central Tokyo, 1967

— End —